011220182503000000muntatgefinal.jpg080920175216000000esbo.jpg011220182436000000torras-v1.jpg020920093734000000esbo.jpg020920093753000000esbo.jpg

Redacció del projecte del Pla de Millora Urbana a Palau Solità i Plegamans que es desenvolupa amb la finalitat de definir una nova proposta d’ordenació, com a alternativa a la plantejada pel POUM, l’any 2015. La present modificació té per objecte diversificar els usos i activitats permesos amb l’ampliació i la qualificació de sòl destinat a zona terciària, i reordenar el sector per afavorir la creació d’un corredor verd entre l’avinguda Catalunya i el carrer del Camí Reial, a fi d’assegurar la comunicació entre els dos vials, generar espais públics amb diverses funcionalitats i generar accessos a les zones comercials i residencials ordenades al seu entorn.

Keywords: planejament general, gestió urbanística, reparcel·lació, urbanització

PROMOTOR: Privat

Equip redactor: Eduard Fenoy i Associats, SLP