EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP.
NIF: B-61122446
R.M. de Barcelona.
Volum 29258, Foli 142,
Full núm. B-154507

Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc Web www.efaarquitectes.com (incloent imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat d’ EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual.

 

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc Web és propietat exclusiva d’ EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

El contingut del Web no pot ser objecte de modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular de l’esmentat contingut. La posada a disposició dels texts, dades, dibuixos i fotografies no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima del Web.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posem en el teu coneixement que les teves dades de caràcter personal s’incorporen als fitxers dels que EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP. n’és responsable, i et comuniquem que es faran servir per mantenir-te informat dels serveis i l’actualitat de EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP., inclús per mitjans electrònics. Pots exercir els drets que et reconeix la Llei, com el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, adreçant un escrit a: EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP., Calderón, 194-2on, Sabadell, 08201.