EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP.
NIF: B-61122446
R.M. de Barcelona.
Volum 29258, Foli 142,
Full núm. B-154507

Informació legal

Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc Web www.efaarquitectes.com (incloent imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat d’ EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual.

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc Web és propietat exclusiva d’ EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

El contingut del Web no pot ser objecte de modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular de l’esmentat contingut. La posada a disposició dels texts, dades, dibuixos i fotografies no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima del Web.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de l’establert a la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posem en el teu coneixement que les teves dades de caràcter personal s’incorporen als fitxers dels que EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP. n’és responsable, i et comuniquem que es faran servir per mantenir-te informat dels serveis i l’actualitat de EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP., inclús per mitjans electrònics. Pots exercir els drets que et reconeix la Lllei, com el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, adreçant un escrit a: EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP., Calderón, 194-2on, Sabadell, 08201.