PLA DE MILLORA URBANA 07 CAMÍ REAL A PALAU

--

Palau Solità i Plegamans, Actualment

Redacció del projecte del Pla de Millora Urbana a Palau Solità i Plegamans que es desenvolupa amb la finalitat de definir una nova proposta d'ordenació, com a alternativa a la plantejada pel POUM, l'any 2015. La present modificació té per objecte diversificar els usos i activitats permesos amb l'ampliació i la qualificació de sòl destinat a zona terciària, i reordenar el sector per afavorir la creació d'un corredor verd entre l'avinguda Catalunya i el carrer del Camí Reial, a fi d'assegurar la comunicació entre els dos vials, generar espais públics amb diverses funcionalitats i generar accessos a les zones comercials i residencials ordenades al seu entorn.

Keywords: planejament general, gestió urbanística, reparcel·lació, urbanització

--

PROMOTOR: Privat

--

Equip redactor: Eduard Fenoy i Associats, SLP