Planejament General- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de La Granada (POUM) La Granada

--

La Granada (Alt Penedés)
Aprovació provisional febrer 2018

DESCRIPCIÓ:

Col·laboració amb l'equip de l'Ajuntament sota la seva supervisió, en prestació d'estudi i assistència per la elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de La Granada.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Ajuntament de La Granada

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Eduardo Hernández (arquitecte) Jordi Panadès (advocat), Marc Fenoy (arquitecte), Marta Vivet (Graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació)

 

COL·LABORADORS:

Joan Angelet ( Economista), Anna Puigdemont (ambientòloga), Jordi Maspoch (ambientòleg), Aleix Comas (Enginyer de Camins Canals i Ports