Edifici plurifamiliar al carrer Sant Feliu, 9- Sabadell

--

Sabadell (Barcelona).
Finalitzat agost 2017

EDIFICACIÓ D'HABITATGES PLURIFAMILIARS

--

Projecte d’enderroc parcial per prospeccions arqueològiques, projecte bàsic i executiu  i direcció de les obres de rehabilitació d’un edifici existent per a local comercial i dos duplex.

--

PROMOTOR: Fenoy i Garriga, SL

--

EQUIP REDACTOR:Eduard Fenoy Palomas,(arquitecto)

--

COL·LABORADORS: Mireia Salvans,(arquitecta), Marc Fenoy (arquitecte i enginyer de l'edificació) Marta Vivet (enginyera de l'edificació)