Projecte de Reparcel•lació- Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm. 17 1º al municipi de Polinyà

--

Polinyà (Vallès Occidental)
Aprovat definitivament desembre 2016

DESCRIPCIÓ:

Redacció del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm. 17 1º, ubicat en sòl industrial segons el planejament vigent del municipi de Polinyà

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Privat

 

EQUIP REDACTOR:

Eduard Fenoy (arquitecte), Josep Vall (enginyer)